Ethiek en politiek

Transparantie en politiek

De campagne "Transparantie en Politiek" is een reactie op de desinteresse en het stijgende wantrouwen van de burgers in de Belgische politieke wereld. 

De Belgische burger vraagt zich met toenemende scepsis af of de politieke klasse zijn of haar vertrouwen wel verdient. Hun concrete bekommernis: zal de politicus die ik verkies het gemeenschappelijk belang en de belangen van de burgers boven persoonlijke belangen en het partijbelang stellen?

Om de burger-kiezer een beter inzicht in dit thema te verschaffen organiseert Transparency International Belgium enquêtes die politici de kans geven om hun standpunt te doen kennen ten aanzien van specifieke maatregelen die integriteit en transparantie bevorderen.

Transparantie en politiek 2012

Naar analogie met de enquêtes uit 2009 en 2010 bevroeg Transparency International Belgium de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 over het thema transparantie in de politiek.

De kandidaten werden geconfronteerd met verschillende gevoelige thema's die betrekking hebben op het respect voor de stem van de kiezer. Aan de hand hiervan werd gepeild naar het engagement van de kandidaten met betrekking tot het nemen van concrete maatregelen die, naar onze mening, integriteit en transparantie binnen het politieke veld bevorderen. 

Het thema blijft actueel, zo blijkt uit de Eurobarometer gepubliceerd in november 20111. Volgens deze peiling van de Europese Commissie meent maar liefst 44% van de bevolking dat steekpenningen en machtsmisbruik wijd verspreide praktijken zijn onder politici op het gemeentelijke niveau. 

De algemene resultaten baseren zich op de antwoorden van meer dan 800 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen (ruim 30% van de benaderde kandidaten) die deelnamen aan de enquête. Raadpleeg hier:

- de resultaten van de enquête

- de vragenlijst verstuurd naar de kandidaten

- de webpagina van de enqûete

Transparantie en politiek 2010

Transparency International Belgium ondervroeg de kandidaten voor de federale verkiezingen van juni 2010 over het thema 'transparantie in de politiek', naar analogie van haar succesvolle enquête tijdens de regionale verkiezingen van 2009.

Transparency International Belgium wou de mening kennen van de verkiezingskandidaten over enkele concrete maatregelen, waarvan wij vinden dat ze de integriteit en de transparantie kunnen vergroten. Wij zijn ervan overtuigd dat het nemen en naleven van dergelijke engagementen kan bijdragen tot de heropwaardering van het publiek gebeuren en tot het herstel van het aangetaste vertrouwen van talrijke Belgen in hun verkozenen en instellingen.

De inzet is groot. Uit de Eurobarometer, gepubliceerd door de Europese Commissie in november 20092, blijkt dat 78% van de Belgen van mening is dat corruptie een wezenlijk probleem vormt in hun land (tegen 71% in 2007), en dat 82% daarvan oordeelt dat corruptie aanwezig is op het niveau van de federale instellingen (tegen 77% in 2007). Anderzijds zou 63% van mening zijn dat steekpenningen en machtsmisbruik wijdverspreide praktijken zijn onder federale politici3.

Door middel van deze vragenlijst bood Transparency International aan kandidaten de kans een duidelijk engagement te nemen ten overstaan van kiezers.

De algemene resultaten van de enquête werden op 10 juni aan het publiek voorgesteld tijdens een persconferentie. Raadpleeg hier:

- de antwoorden van de kandidaten die instemmen met de publicatie ervan

- de resultaten van de enquête

- de vragenlijst verstuurd naar de kandidaten

Schijnkandidaten 2010

Op basis van deze enquête deed Transparency International Belgium onderzoek naar het aantal schijnkandidaten in opvolging van de samenstelling van de Kamer en de Senaat. Meer dan 2 miljoen voorkeurstemmen gaan verloren doordat 25 federaal verkozenen van 8 verschillende partijen beslist hebben om niet te zetelen. Het fenomeen wordt unaniem afgekeurd, het parlement moet hiernaar handelen.

Klik hier voor het persbericht met de volledige analyse en data.

Ga naar onze perspagina voor de artikels die naar aanleiding van dit onderzoek gepubliceerd werden.

Transparantie en politiek 2009

In 2009 voerde Transparency International Belgium een soortgelijke enquête bij ongeveer 550 kandidaten van de regionale verkiezingen.

Hier kunt u de vragenlijst en het persbericht bekijken. Het volledige rapport met de uitslagen, een overzicht van de methodologie en de analyse vindt u hier (PDF - vertaalde versie).

 

___________________________________________________________________________________________

1. Europese Commissie, Houdingen van Europeanen ten opzichte van corruptie, Eurobarometer 76.1, Resultaten voor België, november 2011. ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_fact_be_nl.pdf  (NL)
Om het Europees rapport in zijn geheel te bekijken, zie: Corruption Report, Speciale Eurobarometer 374. ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf  (ENG), gepubliceerd in februari 2012.

2. Attitude of Europeans towards Corruption, Eurobarometer van de Europese Commissie, EB 72.2, november 2009. Te raadplegen op :
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm (ENG) en
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_fr.htm (FR)

3. Deze bevindingen gelden eveneens voor de meeste Europese landen, al situeert België zich boven het gemiddeld percentage van  57% van de Europese Unie. In vergelijking met de ons omliggende landen blijkt enkel de opinie van de Fransen over hun nationale politici van vergelijkbare aard (Nederland: 29%, Duitsland: 46%, Luxemburg: 40%, Frankrijk: 67%)