COVID-19 / TI Belgium sluit zich aan bij de coalitie om klokkenluiders te beschermen


Date : 06/05/2020

 

COVID-19 / Transparency International Belgium sluit zich aan bij de coalitie om klokkenluiders te beschermen in deze tijd van pandemie

 

 

De ondertekenaars van deze brief doen een beroep op alle overheden en instellingen om degenen te beschermen die melding maken van misbruik en ernstige misstoestanden die zich voordoen tijdens de crisisperiode als gevolg van de COVID-19-pandemie. Ze roepen ook alle burgers en werknemers op om actie te ondernemen om onze regeringen, bedrijven en markten ter verantwoording te roepen en de mensenrechten en vrijheden van iedereen te verdedigen.

De COVID-19-pandemie benadrukt het belang van de verantwoordelijkheid en de behoefte aan regelmatige en betrouwbare informatie van onze overheidsinstellingen en onze leiders. De bevolking van elk getroffen land moet de waarheid kennen over de verspreiding van de ziekte, zowel lokaal als internationaal, om effectief te kunnen reageren, elkaar te beschermen en te ondersteunen. Eerlijkheid, transparantie en solidariteit zijn in tijden van pandemie belangrijker dan ooit.

Tengevolge van de COVID-19 - pandemie is er sprake van mistoestanden en wanbeleid van de kant van openbare instellingen en bedrijven. Vragen rijzen over de overbelasting van het gezondheidssysteem, over de organisatie van overheidsopdrachten en over inbreuken op de gezondheids-, veiligheids- en arbeidswetgeving. Oneerlijke en slecht georganiseerde globale toeleveringsketens, oneerlijke concurrentiepraktijken en marktmisbruik, en aanzienlijke schendingen van de privacy die het gevolg zijn van het op grote schaal digitaal volgen van personen, zijn andere domeinen van bezorgdheid.

Het voorafgaandelijk informeren van het publiek en de werknemers over de risico's, het ethisch en verantwoord gedrag van overheidsinstellingen en transparantie in het verzamelen van data, zijn essentieel voor het vertrouwen van het publiek in ons vermogen om deze crisis te overwinnen . Dit is des te meer belangrijk wanneer de fundamentele garanties van de grondrechten, die de ruggengraat van onze democratieën vormen, worden verminderd of omzeild. Het gebruik van buitengewone bevoegdheden door regeringen zonder gepaste controle en  transparantie doet de vrees ontstaan dat de noodsituatie op gezondheidsgebied kan worden misbruikt.  Deze misstanden vinden nu al voor onze ogen plaats.

Wanneer beslissingen worden genomen in noodgevallen, vaak buiten de democratische controle om, is het belang van klokkenluiders van het allergrootste belang. In een dergelijke context fungeren klokkenluiders als vangnet om acties, die het algemeen belang ondermijnen,  te bestrijden en te voorkomen. Het is derhalve van essentieel belang dat overheden en bedrijven ter verantwoording kunnen worden geroepen ook en vooral in deze tijden van crisis.

Bij verschillende gelegenheden zijn de fundamentele rechten op vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie beperkt.Toch zijn het de meest kwestbare mensen die een zware prijs betalen voor de gevolgen van deze misstanden: ouderen, armen,migranten en vluchtelingen, LGBTQ- gemeenschappen, gevangenen, de onzekere werknemers, maar ook de werknemers die in de frontline staan bij het beheer van deze crisis, zoals mantelzorgers.

Werknemers nemen dagelijks risico's om de vele essentiële diensten waarvan we afhankelijk zijn, met name gezondheidszorg, ouderenzorg, sociale en openbare diensten, voedselvoorziening en logistiek, om er maar een paar te noemen, in stand te houden. Het belang van deze werknemers en het fundamentele karakter van hun recht op een veilige werkomgeving en hun recht om bedreigingen voor de volksgezondheid en veiligheid, corruptie en andere misstanden te melden, moeten worden erkend en beschermd. Hun onthullingen en die van alle burgers zijn essentieel om grote rampen te voorkomen en de gevolgen van de crisis voor ons allemaal te beperken, met name voor de meest kwetsbare leden van de samenleving en onze democratische systemen.

Klik hier https://bit.ly/2VMmZ5X om de verklaring op de website van het Europees Centrum voor pers- en mediavrijheid te lezen. In bijlage vindt u een bijgewerkte versie van de verklaring.

Attached file: Download